JAMFØRPRIS

Norges Taxiforbund vil styrke prisinformasjonen ved å innføre jamførpris i taxinæringen. Målet er at publikum lettere skal kunne sammenligne konkurrerende sentralers prisnivå. Jamførpris skal være en form for "kilopris" for taxiturer og beregnes ut fra satsene ved den enkelte sen-tral, anvendt på en standardisert tur. Denne turen er definert slik at sluttpris = startpris fra holdeplass + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone Haugaland Taxi slutter seg til bruken av jamførpris og har innført begrepet i prislisten vår. Vi har byttet ut alle prisoblater i bilene våre slik at jamførpris klart framgår.

Haugaland Taxi - PRISER

Gjelder fra 1. juli 2019

Priser er gitt med hjemmel i «Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn», fastsatt av Konkurransetilsynet 30.09.2010. Løyvepliktig drosjetransport skal benytte parallelltakst, som innebærer prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

1. Virkeområde
Prisbestemmelsene gjelder persontransport av inntil 16 personer og gjelder for alle taxier og transportører tilsluttet Haugaland Taxi

2. Priser
Priser er maksimalpriser for løyvepliktig persontransport i Haugaland Taxi Det må ikke uten godkjennelse fra Haugaland Taxi regnes høyere priser enn gjeldende pristabell.
Priser gjelder for persontransport og inkluderer 12% merverdiavgift.
Startpris for et transportoppdrag fastsettes ut fra antall passasjerer oppdraget er bestilt til.
Tids- og kilometertakster fastsettes ut fra antall passasjerer i bilen.

Haugaland Taxi kan etablere faste priser på gitte transportstrekninger.

Når kunde oppgir en tilstrekkelig definert leveringsadresse skal det uoppfordret gis et pristil-bud, inkludert alle avgifter. Kunden skal betale den laveste prisen av oppgitt pristilbud, taksameterpris og eventuelle fastpriser på strekningen.

For kontrakts- og anbudsoppdrag gjelder egne priser og transportregler. For annen transport enn persontransport, for eksempel pakketransport, gjelder egne priser og egne merverdisatser (25%).

3. Tillegg

Vederlag for ekstra tidsbruk
For tidsbruk som skyldes venting på bilens passasjerer kan det regnes vederlag i henhold til pris (kr/min) oppgitt pr. tidsperiode, ref. pristabell i punkt 2.

Forhåndsbestilling
Taksameterbeløp ved avtalt hentetidspunkt skal ikke overstige startpris for oppdraget slik det fremgår av pristabell i punkt 2.

Fergebillett, bompenger utenfor kjøreområde o.l.
Fergebillett, parkeringsavgift, bompenger utenfor kjøreområde o.l. belastes kunden i sin helhet. Slike utlegg tillegges mva. og legges inn i taksameteret som en del av tjenesten.

Dersom sjåfør grunnet oppdragets lengde må overnatte utenfor hjemstedet, kan det regnes vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji etter statens reiseregulativ.

4. Kjøring av bagasje
Det beregnes ikke tillegg i prisen for transport av medbrakt bagasje eller sammenleggbar rullestol.

5. Spesialoppdrag
For oppdrag som krever spesielle forberedelser og har krav til ekstra serviceytelser i forb-indelse med transporten prises av Kundeservice, normalt som forhåndsavtalt fastpris.

6. Kvittering
Turens totalpris, inkludert eventuelle tillegg, skal fremgå av taksameteret og taksameterkvitter-ingen. Kunden skal alltid tilbys kvitteringen.

7. Plikt til å oppbevare prisbestemmelsene
Prisbestemmelsene skal oppbevares i taxien og forevises passasjerene på oppfordring.

Kontakt oss

  Epost : buss@08181.no
  Tlf: 08181